Decimer landbrugsproduktion


I Danmark produceres 30.000.000 svin om året. Det svarer til 6 svin per beboer i DK - uanset om det er spædbørn, plejehjemsbeboere, muslimer eller jøder. Det må nok siges at være lidt i overkanten https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png :-)
Hvis vi regner stort så spiser vi max 3.000.000 svin om året - svarende til 10 % af det vi producerer.
Hvad sker der hvis vi stopper produktionen af 27.000.000 svin?
+ siden 
Betydelig mindre forurening:
Gylle
Methan
Dieselos mm. fra lastbiler der levere foder/transportere grise.
Pertisider /ukrudtsbekæmpelse midler til produktion af deres foder.
Mindre nedslidning af slagteriarbejdere.
Frigivelse af halvdelen af den danske landbrugsjord til andet for mål.
Stop for export af ca. 11.000.000 levende smågrise.
- den negative side:
Lukning af 90 % landbrugets svineproduktionssteder.
Lukning af 90 % af slagterierne.
Derudover berøres transportbranchen, grovfoder mm samt beslægtede servicefag.
Der forsvinder en export på ca. 20 milliarder - men dette er et regnskabstal. Her er ikke tale om fortjeneste - men blot at tal der gerne skulle balancere med det vi importere af hensyn til vores valutabalance. Så hvis der skal gøres noget ved det tal må vi exportere noget andet eller importere mindre.
Så kommer spørgsmålet om de tab der vil komme ved lukning af svinestalde og slagterier. Med det skattesystem vi har - vil det meste af produktionsudstyret allerede være afskrevet. 
De fleste af vores slagterier er allerede blevet lukket - så arbejdsløsheden vil formentlig ikke stige meget - når slagteriarbejderne frigives til andet arbejde. Men til gengæld vil den menneskelige nedslidning ved det ensformige arbejde stoppe.
Så er der landmændene. De har et seriøst problem. Masser af jord de ikke skal bruge. Hvad skal de gøre?
Vi har i gennem generationer hørt hvor svært det er at være landmand. Det har bl.a. medført stordrift så der i dag er meget få men store landbrug. Men deres indtjening er til stadighed ringe. 
1. Omlægge alt hvad der produceres i Danmark til økologisk landbrug. En stor omvæltning der kræver betydelig større arbejdskraft.
2. Genoprette stor hegn og randområder ved søer og åer.
3. Dyrke ege- og bøgeskove der også kan bruges som rekreative områder.
4. Reetablering af husmandssteder - hvor en fritidsbonde kan producere det meste af hvad han og naboerne skal brug. I fremtiden er det ikke nødvendigt at bo i byerne for at arbejde. Der vil opstå mange "hjemmearbejdspladser" - hvor man kan bruge den tid der oprindelig gik til transport - til et "fritidslandbrug".
--------------------------------------------
DRIK MÆLK DET ER SUNDT ???
Det har jeg lært siden jeg var lille. Og ja det er sundt at give til børn - men naturen har grundlæggende indrette mælk så voksne ikke kan tåle det. Hvis voksne dyr kunne tåle mælk - ville det gå ud over den mængde foder der bliver tilbage til ungerne. Over halvdelen af verdens befolkning ikke kan tåle laktose. Så hvis alle voksne ophørte med at drikke mælk - ville der kun være brug for halvt så mange køer. Hvilket tilsvarende - den nedsatte griseproduktion - ville frigive flere arealer og forurene mindre.
PS.: Homogenisering ~ fedtet synderdeles - er ikke en god idé. Fedtstofferne kan transporteres direkte fra tarmen til blodet.
------------------------------------------------
Sukkerproduktionen på Lolland nedlægges - sukker rationeres og belægges med en skat på 100 kr. pr. kg (Sukker er den største årsag til at mennesker får bl.a. diabetes 2.)
----------------------------------------------------
Jeg har bemærket at alle dybfrosne kyllinger er Halalslagtet. Hvorfor dog eksportere til lande der ligger mindst 3.000 km fra DK? Over 95 % af de kyllinger vi producere går til eksport til lande der så udmærket selv kan producer kyllinger.
Igen - mindre produktion - mindre forurening - frigivelse af store landbrugsarealer.
--------------------------------------------------


9 Statistik vedr produktion, afsætning og forbrug - Det Danske ...https://danskfjerkrae.dk/...2012/9-statistik-vedr-produktion-afseatning-og-forbrug

 

Der produceres over 4.000.000.000 kg foderblandinger - formentlig 3.600.000.000 kg mere end vi har behov for at opretholde et sundt økologisk landbrug.
------------------------------------------------------------------
Hvordan kommer vi videre?
Al hvad der eksporteres får fremover ingen tilskud fra EU/staten - det skal gælde for alle lande i EU. Der indføres en importtold på alle landbrugsvare fra ikke EU lande (Vi kan ikke kontrollere om de vare vi får har fået tilskud fra deres stat - eller at de har et arbejdsmiljø / dyrevelfærd der matcher vore krav).
-------------------------------------------
Landbrugsstøtten fra den danske stat og EU er på 10.000.000.000 kr. p.a.
EU støtten returneres til EU og vi betaler tilsvarende mindre til EU.
Så hvad skal de penge så bruges til?
Staten kan opkøbe den jord der ikke skal bruges mere.
Sørge for omskoling at de ledige landbrugsarbejdere og slagteriarbejdere.